COMUNICAT HĂRȚUIRE ȘI ABUZ

6 min read

  Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, dorește să atragă public atenția asupra faptului că președintele Curții de Conturi a României, după ce a fost SOMAT de către SNAPER, prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă să respecte legea dialogului social și să negocieze contractul colectiv de muncă, ABUZEAZĂ din nou de poziția pe care o deține încălcând prevederile Legii dialogului social, după cum urmează:

 1. Numirea unei comisii de cercetare disciplinară împotriva președintelui SNAPER (care a mai fost destituit abuziv din funcție în anul 2022, tot ca urmare a demersurilor acestuia de invitare la dialog social a conducerii CCR), întrucât acesta, în cadrul unei ședințe interne desfășurată online, și-a permis să amintească președintelui Busuioc că acesta încalcă legea refuzând atât dialogul social, cât și acordarea indemnizației de hrană salariaților Curții de Conturi.

2. Numirea unei ”Comisii de analiză” și invitarea președintelui SNAPER în vederea clarificării unor aspecte referitoare la publicarea unor materiale pe pagina de web a SNAPER, care aduc atingere ”prestigiului Curții de Conturi”

Practic, prin cele două comisii, președintele Curții de Conturi abuzează de poziția pe care o deține încălcând prevederile legii dialogului social, astfel:

 • 7 din Legea dialogului social: ”(2) Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1). (4) Imixtiunile în activitatea unei organizații sindicale, de tipul celor prevăzute la alin.(2) şi (3), se constată de către Inspecţia Muncii.”
 • 176 ”(2) Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”

Atragem atenția PLENULUI CURȚII DE CONTURI faptul că S.N.A.P.E.R. este o organizație sindicală independentă, constituită pe baza dreptului de liberă asociere a angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în Curtea de Conturi a României, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația natională și în contractele individuale de muncă, precum și pentru promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor săi și funcționează în baza Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

În conformitate cu legea nr. 367/2022 privind dialogul social și a Statutului, SNAPER este independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizațiile patronale.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea dialogului socialConstituirea, organizarea, funcţionarea, reorganizarea şi încetarea activității organizaţiei sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea prezentei legi. În absenţa unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea și încetarea activității organizaţiei sindicale, se vor aplica dispoziţiile de drept comun privind reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice

În conformitate, cu art. 10 din Statut (Obiectivele sindicatului), S.N.A.P.E.R. are un program propriu de acțiune, prin care își propune, printre altele și următoarele obiective:

 • fie independent faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile patronale;
 • folosească toate mijloacele legale pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 • să să asigure ca sunt respectate drepturile fundamentale ale membrilor săi cu privire la muncă, la protecţie socială şi securitatea muncii, la odihnă şi asigurări sociale, ajutor în caz de şomaj, la pensie, şi la alte drepturi garantate de legislaţia în vigoare;
 • să se asigure că membrii săi beneficiază de un climat adecvat la locul de muncă, ca le sunt respectate drepturile prevăzute în ”Statutul auditorului public extern” și în ”Codul de conduită etică şi profesională a personalului Curţii de Conturi”;
 • să participe la încheierea Acordului colectiv de muncă la nivelul instituţiei, a contractelor individuale de muncă şi să urmărească respectarea prevederilor acestora;
 • să promoveze transparența dialogului social în Curtea de Conturi.

În concluzie, din coroborarea prevederilor legale mai sus menționate rezultă că SNAPER este o organizație independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizațiile patronale și implicit acesta nu se subordonează Plenului Curții de Conturi.

În ceea ce privește afirmația că postările publicate pe pagina de web a SNAPER aduc atingere prestigiului Curții de Conturi, precizăm faptul că postările SNAPER reflectă imaginea fidelă a ceea ce se întâmplă în interiorul Curții de Conturi și au fost făcute în conformitate cu prevederile legii dialogului social și a statutului SNAPER, în următoarele condiții:

 1. Pentru a apăra drepturile și interesele legitime ale membrilor de sindicat în condițiile în care conducerea Curții de Conturi: a refuzat aplicarea legii dialogului social, negocierea unui contract colectiv de muncă, acordarea indemnizației de hrană legal datorată salariaților, a impus auditorilor perioada de concedii, a promovat în funcții de conducere persoane fără experiență și expertiza necesară sau persoane ce au probleme de integritate, au desemnat în proiectele europene (fără a avea la bază un minim proces de selecție) persoane ce nu au expertiza necesară, au hărțuit auditorii publici externi, utilizează Comitetul de Etică în scop de intimidare etc;
 2. Pentru proteja imaginea instituției – context în care postările SNAPER au avut ca fundament informații provenite din surse deschise – articole de presă, comentarii publice făcute la aceste articole, în raport cu care nu ați uzat de drept la replica și nu ați solicitat ștergerea postărilor, ori neavând nici o luare de poziție în acest sens se prezumă că implicit conțin informații veridice.
 3. Pentru a promova transparența – prin exprimarea unor opinii, concepute de membrii de sindicat, pe baza unei argumentații pertinente (fundamentate din punct de vedere legal), cu privire la normele legale încălcate prin acțiunile și deciziile luate de Plenul Curții de Conturi a României;

Sub nici o formă și în nici o împrejurare auditorii publici externi, membri ai SNAPER, prin   activitatea, conduita și pozițiile exprimate nu au adus atingere prestigiului acestei instituții.

În aceste condiții, rugăm PLENUL CURȚII DE CONTURI să analizeze toate aspectele prezentate în cuprinsul comunicatelor SNAPER și, în măsura în care constata abateri de la lege, să tragă la răspundere persoanele care se fac vinovate de faptele invocate de SNAPER.

Contact@snaper.ro