COMUNICAT SESIZARE GUVERN

Estimated read time 5 min read

          Domnului Prim Ministru al Guvernului României Ion-Marcel Ciolacu,

                 Domnului Ministru al Finanțelor Marcel-Ioan Boloș,

         (Ministerul de finanțe este structură inițiatoare a actului normativ)

        doamnei Ministru al Justiției Alina-Ștefania Gorghiu

         (Ministerul de Justiție are rol de minister avizator)

 

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, vă informăm că recent am adresat o solicitare către instituțiile abilitate ale statului (Primului Ministru, Ministrului de Finanțe și Ministrului de Justiție) cu privire la Nota Curții de Conturi ” referitoare la interpretarea dispozițiilor art. XVII din O.U.G. 34din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, înregistrată sub numărul 42740/12.06.2023, prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre”

În concret,

în data de 15 mai 2023, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care prin art. XVII a adus modificări şi completări art. 546 lit. a)-h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul înjumătăţirii numărului de posturi aferente cabinetelor prim-ministrului (…) din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Cu privire la dispozițiile anterior precizate din cuprinsul actului normativ, Plenul Curții de Conturi a României a adoptat Hotărârea numărul 306/12 iunie 2023 prin care a stabilit faptul că:

dispoziţiile art. 544-548 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi, implicit, dispoziţiile art. XVII din O. U. G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative nu se aplică personalului încadrat la nivelul Curţii de Conturi, conform art. 48 din Legea nr. 94/1992.”

Având în vedere situația mai sus prezentată și a faptului că odată cu venirea la conducerea Curții de Conturi a domnului Mihai Busuioc, numărul consilierilor personali ai membrilor plenului de CCR depășește 70 de persoane (persoane intrate fără examen și asimilate, în mod ilegal cu auditorul public extern), adică echivalentul a numărului de auditori a 10 Camere de Conturi Județene, SNAPER a solicitat Primului Ministru, Ministrului de Finanțe și Ministrului de Justiție să prezinte poziția legală și motivată cu privire la următoarele aspecte:

  • Este Curtea de Conturi a României, în calitate de autoritate administrativă autonomă, conform definiției dată de art.69, TITLUL III ”Autorităţile administrative autonome” din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, supusă dispozițiilor art. 544-548 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ?
  • Are Curtea de Conturi a României, prin organul de conducere colectiv-Plenul, abilitatea legală de a interpreta dispozițiile unui act normativ de forță juridică superioară, respectiv Ordonanță de Urgență a Guvernului, având în vedere faptul că nu are calitatea de emitent al normei legale interpretate, emițând în acest sens un act administrativ infra legal – Hotărâre de Plen prin care se sustrage aplicării dispozițiilor legale incidente?
  • În cazul în care apreciați că dispozițiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, conform căruia:

„ structura și numărul personalului_de la cabinetele respective se stabilesc de plenul Curţii de Conturi”, constituie normă derogatorie potrivit caracterului de lege specială, în virtutea identității de raționament juridic, poate fi făcută aceeași interpretare și în cazul următoarelor dispoziții prevăzute în cadrul Legii nr. 94/1992 privind privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi:

Articolul 6 ”Curtea de Conturi îşi întocmeşte şi aprobă bugetul propriu, pe care îl transmite Guvernului, în vederea includerii acestuia în proiectul bugetului de stat supus aprobării Parlamentului.

 Articolul 10(4)Structura organizatorică a Curţii de Conturi, statul de funcţii, numărul de posturi de conducere şi de execuţie, domeniile de activitate şi atribuţiile departamentelor, ale secretariatului general, precum şi ale celorlalte structuri se stabilesc de plenul Curţii de Conturi.”

  • În mod specific în acest caz vă solicităm să ne precizați având în vedere cele două articole, în cazul în care admiteți că au caracter de lege specială, constituie acestea temei de neaplicare și a celorlalte dispoziții de reducere a cheltuielilor materiale, precum și a interdicției privind organizarea de concursuri, etc.?
  • Dispozițiile celor două articole coroborate pot fi interpretate ca fiind lege specială în raport cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice?
  • În situația în care conchideți că interpretarea dată prevederilor legale sus amintite de către Plenul Curții de Conturi a României este temeinică și justificată, principiile enunțate se extind și asupra altor entități publice care au competență legală de a își aproba structura și numărul personalului în ceea ce privește cabinetul demnitarului precum și din cadrul aparatului de lucru?

În considerarea faptului că dispozițiile O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, ținând cont de faptul că nelămurirea de îndată a acestor aspecte poate conduce la producerea unor prejudicii grave în dauna Bugetului General Consolidat precum și al nerespectării ordinii sociale ocrotite de lege, având în vedere actele normative ce urmează a fi edictate având ca scop restrângerea cheltuielilor din fonduri publice, vă rugăm să analizați aspectele sesizate și să ne formulați un punct de vedere lămuritor cu maximă celeritate.

echipa SNAPER

contact@snaper.ro