COMUNICAT SNAPER cu privire la programarea concediului de odihnă pe anul 2024

5 min read

Întrucât în luna noiembrie 2023 a apărut Hotărârea de Plen nr. 814/2023, prin care a fost aprobată NOTA privind modul de elaborare a Programului de activitate al CCR pe anul 2024, care RECOMANDA auditorilor publici externi ca planificarea concediilor de odihnă pe anul 2024 să se efectueze în intervalele 15.07-16.08.2024 și 16.12-31.12.2024, iar la acest moment există cel puțin o situație în care șeful de departament/directorul a interpretat în mod intenționat Recomandarea ca pe o Obligație, Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România, sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) – federație reprezentativă la nivel de sector de activitate ”Administrație Publică”, parte a CARTEL ALFA, face următoarele clarificări cu privire la modul de stabilire a programării concediului de odihnă pe anul 2024:

La elaborarea proiectului Programului de activitate pe anul 2024, directorii erau obligați să țină cont de aspectele menționate în NOTA privind modul de elaborare a Programului de activitate al CCR pe anul 2024, aprobată prin HP nr. 814/2023 și anume:

  • La dimensionarea fondului de timp se vor avea în vedere pensionările, durata concediului de odihnă și a altor tipuri de concedii, precum și o perioada de minim 10 zile pentru cursuri de pregătire profesională;
  • Se vor lua în calcul misiunile realizate în cooperare sau coordonare de alte SAI-uri, în măsura în care acestea se cunosc la întocmirea proiectului de program al fiecărei structuri;
  • Se recomandă efectuarea misiunilor de audit financiar cu minim 2 auditori în echipă pentru acțiunile cu o complexitate redusă, iar pentru entitățile cu o activitate complexă, cu minim 3 auditori în echipă;
  • În cazul în care conducerea departamentului de specialitate constată un dezechilibru între activitățile direcțiilor se va proceda la redistribuirea resurselor între direcții. În mod similar, , Departamentul de coordonare a verificării bugetelor UAT-urilor poate proceda la redistribuirea resurselor între camerele de conturi;
  • Misiunile camerelor de conturi se includ în proiectul de program cu avizul departamentului coordonator al domeniului vizat prin respectivele misiuni și al Departamentului coordonator a verificării bugetelor UAT-urilor.
  • Având în vedere că misiunile de audit financiar trebuie, în principiu, să se finalizeze până la 30 septembrie, se recomandă ca planificarea concediilor de odihnă să se efectueze în intervalele 15.07 – 16.08.2024 și 16.12 – 31.12.2024, astfel încât să nu fie afectată activitatea de audit.

Cu privire la această ultimă prevedere, responsabilii cu elaborarea proiectului Programului de activitate pe anul 2024, respectiv directorii, erau obligați să o aducă la cunoștința auditorilor publici externi, iar aceștia, în funcție de interesele personale, puteau sau nu să țină cont de această RECOMANDARE, întrucât programarea concediului se face în conformitate cu prevederile art. 148 din Codul Muncii coroborat cu prevederile art. 144 din Codul Muncii care precizează faptul că: (1) Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaților. (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări”.

În acest sens sunt și art. 31 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.

Practic, obligarea auditorului public extern să țină cont de această Recomandare sau mai grav, modificarea de către superiori a programării individuale a concediului de odihnă pe anul 2024 a unui auditor, reprezintă o încălcare a prevederilor Codului Muncii.

 Astfel că, înțelesul Notei privind modul de elaborare a Programului de activitate al CCR pe anul 2024, aprobată prin HP nr. 814/2023 este acela ca, la elaborarea proiectului Programului de activitate pe anul 2024, directorii să recomande auditorilor ca aceștia să țină cont, atunci când își programează concediul pentru anul 2024 și de Recomandarea Plenului ca programarea concediului de odihnă să se realizează cu precădere în lunile august și decembrie, în măsura în care acest lucru este posibil și nu contravine intereselor individuale ale auditorului public extern, astfel încât să nu vină în contradicție cu prevederile art. 144 din Codul Muncii, iar apoi la elaborarea Proiectului Programului de Activitatea pe anul 2024, conducerea Direcțiilor/ Camerelor de Conturi, să țină cont la dimensionarea fondului de timp de programările individuale și de durata concediului de odihnă și a altor tipuri de concedii, precum și o perioada de minim 10 zile pentru cursuri de pregătire profesională.

Prin urmare, conducerea direcțiilor/ Departamentelor și respectiv a Camerelor de Conturi nu poate sub nici o formă să modifice programarea individuală a concediilor auditorilor, întrucât Recomandarea Plenului ar deveni o Obligație, ceea ce ar veni în contradicție cu prevederile art. 144 din Codul Muncii, în acest sens fiind și punctul de vedere al Federației Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), pe care îl anexăm la prezenta adresă.

Întrucât aceasta speță a mai făcut obiectul unor discuții și în anii precedenți, atașăm și punctul de vedere emis de Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) în anul 2021, transmis către SNAPER prin adresa nr. 49/22.12.2021.

2021_FNSA_Pct de vedere concedii de odihna