Despre Snaper

5 min read

S.N.A.P.E.R. este o organizație sindicală independentă, constituită pe baza dreptului de liberă asociere a angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în Curtea de Conturi a României, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația natională și în contractele individuale de muncă, precum și pentru promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor săi.

 S.N.A.P.E.R. are un program propriu de acțiune, prin care își propune următoarele obiective:

 1. să fie independent faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile patronale;
 2. să folosească toate mijloacele legale pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 3. să să asigure ca sunt respectate drepturile fundamentale ale membrilor săi cu privire la muncă, la protecţie socială şi securitatea muncii, la odihnă şi asigurări sociale, ajutor în caz de şomaj, la pensie, şi la alte drepturi garantate de legislaţia în vigoare;
 4. să se asigure că membrii săi beneficiază de un climat adecvat la locul de muncă, ca le sunt respectate drepturile prevăzute în ”Statutul auditorului public extern” și în ”Codul de conduită etică şi profesională a personalului Curţii de Conturi”;
 5. să susțină moral și material membri de sindicat și să-i sprijine împotriva oricăror acţiuni îndreptate împotriva lor;
 6. să sprijine membri de sindicat, inclusiv prin sistență juridică, în cauzele civile, patrimoniale sau care privesc raporturile şi conflictele de muncă sub toate aspectele, precum şi în organizarea şi desfăşurarea formelor de protest;
 7. să participe la încheierea Acordului colectiv de muncă la nivelul instituţiei, a contractelor individuale de muncă şi să urmărească respectarea prevederilor acestora;
 8. să promoveze transparența dialogului social în Curtea de Conturi;
 9. să colaboreze cu orice altă structură sindicală din țară și/sau străinatate;
 10. să organizeze și să susțină acțiuni cu carcater profesional, social, economic, cultural și sportiv;
 11. să formuleze și să susțină proiecte de acte normative sau modificări ale legislației existente referitoare la oricare dintre drepturile și/sau interesele legitime ale membrilor săi;
 12. să obțină reprezentativitatea la nivelul Curții de Conturi;

 Pentru realizarea scopului, S.N.A.P.E.R. are următoarele drepturi:

 1. de a elabora propriul Statut şi Regulament de funcţionare;
 2. de a-și alege liber reprezentanții;
 3. de a-și formula programe proprii de acțiune;
 4. de a-și organiza gestiunea și activitatea;
 5. de afilieri interne şi internaţionale;
 6. de a sprijini material membri săi în exercitarea profesiunii;
 7. să dobândească, în condițiile legii, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului prevăzut în statut;
 8. să participe la toate şedintele, conferinţele, simpozioanele, dezbaterile, seminariile, expozițiile, organizate de alte organizaţii sindicale;
 9. să desfășoare activităţi de dezvoltare de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, din ţară sau din străinătate;
 10. să desfășoare activităţi de editare de cărţi, broşuri, pliante, afişe, ziare, reviste şi alte publicaţii proprii, programe informatice şi alte materiale informative;
 11. să furnizeze servicii de pregătire/formare profesională a adulţilor;
 12. să organizeze și să sprijine material și financiar activități cultural-artistice şi sportive;
 13. de a accesa, elabora, promova, realiza şi/sau participa la derularea de programe şi proiecte cu fonduri europene sau altor programe pentru creşterea competitivităţii economice, protejarea mediului, dezvoltarea resurselor umane, asistenţă tehnică etc;
 14. de a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege a următoarelor:
 • casă de ajutor propiu pentru membrii sindicatului;
 • publicaţii proprii;
 • unităţi de învăţământ, de cercetare, culturale sau societăţi comerciale;
 • asociații profesionale;

Pentru realizarea scopului, S.N.A.P.E.R. are următoarele obligații:

 1. să apere şi să promoveze interesele şi drepturile profesionale, sociale, economice, şi culturale ale membrilor săi;
 2. de a nu alege în organele de conducere cetăţeni străini sau persoane care au suferit condamnări penale, incompatibile cu funcţia deţinută sau persoane care nu sunt eligibile pentru aceste funcții conform prezentului statut și/sau ale regulamentului de organizare și funcționare a sindicatului;
 3. de a ţine evidenţa membrilor, a încasărilor şi a cheltuielilor de orice fel;
 4. de a delega reprezentanţi care să le reprezinte interesele la negocierile cu conducerea instituției;
 5. de a informa membrii, ori de câte ori este nevoie, despre activitatea Sindicatului;
 6. de negocia şi urmări aplicarea Acordului colectiv de muncă şi a contractelor individuale de muncă, încheiate la nivel instituţiei;

Devino membru SNAPER: